Hướng dẫn làm nhiệm vụ giang hồ chi lộ ( Tân hiên Long H5 )


Trang 1:


Nhiệm Vụ 1: Nhân vật đạt cấp 20

Nhiệm Vụ 2: Hoàn thành tổng cộng 10 nhiệm vụ hàng ngày

Nhiệm Vụ 3: Vượt ải Anh hùng thí luyện “Giang hồ tân tú” Chương

Nhiệm Vụ 4: Có 5 người bạn trở lên

Nhiệm Vụ 5: Tại ngân lượng cửa hàng mua 10 Cái Địa Sát cường hóa tinh hoa

Nhiệm Vụ 6: Tham gia tích lũy 1 Lần trân lung thế cuộc phó bản

Nhiệm Vụ 7: Tham gia tích lũy 15 Lần đoạt bảo mã tặc

Nhiệm Vụ 8: Tham gia tích lũy 1 Lần lão tam vòng phó bản

Nhiệm Vụ 9: Tham gia tích lũy 2 Lần khoa cử khảo thí

Nhiệm Vụ 10: Tham gia tích lũy 20 Lần trừng phạt hung đánh đồ hoạt động

Nhiệm Vụ 11: Tích lũy sử dụng 10 Tấm bản đồ bảo tàng

Nhiệm Vụ 12: Hoàn thành tích lũy 10 bang hội nhiệm vụ

Nhiệm Vụ 13: 8 Trang bị cường hóa cấp 25

Nhiệm Vụ 14: 4 kỹ năng cấp tăng lên 30 Cấp

--------------------------------------------------------

Trang 2:

Nhiệm Vụ 15: Nhân vật đạt cấp 32

Nhiệm Vụ 16: Tại Yến Vương cổ mộ một tầng đánh giết 50 Con quái vật

Nhiệm Vụ 17: Tại ngân lượng cửa hàng mua 30 Cái Địa Sát cường hóa tinh hoa

Nhiệm Vụ 18: Tại ngân lượng cửa hàng mua 5 Cái ngũ sắc Thần thạch

Nhiệm Vụ 19: Tham gia tích lũy 2 Lần Yến Tử Ổ phó bản

Nhiệm Vụ 20: 8 Trang bị cường hóa cấp 35

Nhiệm Vụ 21: Tại Tần Hoàng địa cung một tầng đánh giết 100 Con quái vật

Nhiệm Vụ 22: 4 kỹ năng cấp tăng lên tới 37 Cấp

Nhiệm Vụ 23: Kết giao 2 Vị anh hùng

Nhiệm Vụ 24: Hợp thành hoặc nâng cấp lên 1 Khỏa bảo thạch đến 2 Cấp

--------------------------------------------------------

Trang 3:

Nhiệm Vụ 25: Mua 1 Lần mỗi ngày gói quà 1 Nguyên Lễ bao

Nhiệm Vụ 26: Trân thú học tập 2 Cái kỹ năng

Nhiệm Vụ 27: Hoạt động đạt tới 100

Nhiệm Vụ 28: Mua 1 thẻ hàng tuần hoặc hàng tháng

Nhiệm Vụ 29: Tại ngân lượng cửa hàng mua 10 Khỏa trân thú tẩy luyện đan

Nhiệm Vụ 30: Vượt ải Anh hùng thí luyện “Phong mang hơi phun” Chương

Nhiệm Vụ 31: Nhân giống 2 con thú quý hiếm

Nhiệm Vụ 32: Tham gia tích lũy 4 Lần bang hội luyện công hoạt động

Nhiệm Vụ 33: Tham gia tích lũy 2 Lần Tống Liêu đại chiến hoạt động

Nhiệm Vụ 34: Nhân vật đạt cấp 40

Nhiệm Vụ 35: Đem Thần khí đột phá tới cấp 2

Nhiệm Vụ 36: Mua 1 Lần mỗi ngày gói quà 3 Nguyên Lễ bao

--------------------------------------------------------

Trang 4:

Nhiệm Vụ 37: Tại buộc nguyên cửa hàng mua 1 Khỏa Huyết Tinh Thạch ( 2 Cấp )

Nhiệm Vụ 38: Lịch sử giúp cống đạt tới 2000

Nhiệm Vụ 39: Toàn thân khảm nạm 10 Khỏa 2 Cấp trở lên bảo thạch

Nhiệm Vụ 40: Đem 1 Chỉ trân thú trưởng thành suất tẩy luyện đến trác tuyệt

Nhiệm Vụ 41: Nhân giống 1 thú hiếm 7 sao hoặc lên đời thứ hai trân thú

Nhiệm Vụ 42: Trân thú học tập 4 Cái kỹ năng

Nhiệm Vụ 43: Lực chiến 10 Vạn

Nhiệm Vụ 44: 8 Trang bị cường hóa cấp đạt tới 45

Nhiệm Vụ 45: Mua 1 Lần mỗi ngày gói quà 6 Nguyên Lễ bao

--------------------------------------------------------

Trang 5:

Nhiệm Vụ 46: Hợp thành hoặc nâng cấp 5 viên ngọc lên cấp 5

Nhiệm Vụ 47: Toàn thân khảm nạm 10 Khỏa 5 Cấp trở lên bảo thạch

Nhiệm Vụ 48: Kết giao 10 Vị anh hùng

Nhiệm Vụ 49: Hoàn thành tổng cộng 6 Lần bang hội vận tiêu hoạt động

Nhiệm Vụ 50: Tham gia tích lũy 1 Lần tứ tuyệt trang phó bản

Nhiệm Vụ 51: Nhân vật đạt cấp 50

Nhiệm Vụ 52: 9 Trang bị cường hóa đến 45 Cấp

Nhiệm Vụ 53: Vượt ải Anh hùng thí luyện “Thanh sam lỗi lạc” Chương0 nhận xét: